LADAX® TMEL PP
  - katalogový list

ucpávka pro betonové konstrukce s polypropylénovou výztuží

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® TMEL PP je je těsnící pojivový výrobek s polypropylénovými vlákny, který velmi rychle utěsňuje praskliny a trhliny v opravovaném povrchu betonového bloku.
Principem aplikace pojivového tmelu je rychlá změna jeho reologických vlastností, kdy mezi nástupem tuhnutí a následným tvrdnutím je velmi krátký časový interval.
U LADAX® TMELu vykazují reologické vlastnosti průměrné hodnoty začátku tuhnutí 3 - 6 minut při teplotě záměsové vody 18o C. Při použití vody s nižší teplotou než 18o C se může doba průběhu hydratace i o několik minut prodloužit.
Základní surovinu tvoří rychle tuhnoucí typ portlandského cementu, křemenný písek optimálního spektra zrnitosti (0,4 mm), polypropylénová vlákna a aktivní regulátory rychlosti tuhnutí a tvrdnutí.
 
Použití
LADAX® TMEL PP Aplikuje se do míst, která je nutné utěsnit, jako například praskliny v betonové konstrukci, technické spáry, atd. Aplikací tmelu na místo, kde dochází k pronikání vody skrz betonovou konstrukci můžeme toto pronikání zastavit. Ve spojení s krystalickými nátěry (MONO, FS, FS-II) se takto ošetřené místo stane trvale nepropustné proti vodě, ostatním kapalinám a odpadním roztokům z různých odvětví činnosti.
 
- Jednosložkový, trvale funkční materiál
- Ekologický, nehořlavý, netoxický
- Snadno zpracovatelný a lehce aplikovatelný i v těžko přístupných místech, s výbornou adhezí k podkladu
- Utěsní tlakovou vodu
- Aplikuje se na nové i staré betonové konstrukce
- Vysoká mechanická odolnost v tahu i tlaku, nepraská

Podmínky na podklad
Podklad pro tmelení a ucpávání musí být pevný, nedrolivý, zbavený volných částic. Okolí tekoucích míst se vyškrábe až na pevný podklad, případně se kónicky rozšíří. Povrch nesmí být znečištěn živicemi, olejem, ani nesmí obsahovat zbytky barev.

Spotřeba (orientační)
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 2,0 kg/bm. Skutečná spotřeba bude závislá od velikosti technické spáry nebo, trhliny a zkušeností aplikátora.

Balení
LADAX® TMEL PP je dodáván v sypké formě v plastových vědrech vyložených PE-fólií, v množství á-20kg.

Přeprava a skladování
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5oC.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® TMEL PP je netoxický a nehořlavý. Vlivem obsahu cementových složek je velmi alkalický. Zamezte potřísnění kůže, očí, sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu, která jednoznačně prokáže, zda byl materiál aplikován v souladu s pokyny výrobce, či nikoliv.
Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: prášek
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,3 kg.dm-3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 65 MPa
Začátek tuhnutí: 3 minuty
Konec tuhnutí, začátek tvrdnutí: 5 - 6 minut


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).


Technologie zpracování
Zpracování
Kvalita spoje a rychlost tuhnutí závisí na hodnotě W (vodní součinitel voda/cement) na 1 kg LADAX® TMEL PP se přidá 250 - 300 cm3 záměsové vody a na důkladném rozmíchání směsi. Upozornění, tmel je nutno rozdělávat v malém množství, které rychle zpracujete. Vzniklou pastou ručně utěsňujte pukliny, praskliny a technické spáry. Materiál není vhodný k použití jako plošná izolace!


Čištění a údržba nářadí
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2. 3. 2012