LADAX® QUICK
  - katalogový list

super rychlá ucpávka pro betonové konstrukce

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® QUICK je těsnící pojivový výrobek s velmi krátkým intervalem tvrdnutí. Je velmi vhodný pro utěsňování tlakové vody.
LADAX® QUICK navazuje svými základními vlastnostmi na LADAX® TMEL, který je vyráběn pro obecné použití, tj. k zahlazování a utěsňování prasklin a trhlin, nebo jiným způsobem narušený beton. Jeho základní složku tvoří velmi jemně mletý pojivový materiál portlandského typu s přísadami urychlujícími proces tuhnutí a tvrdnutí. Při dodržení správné kvality a složení záměsové vody, vč. její teploty 18 – 25o C, lze dosáhnout úplného vytvrzení již do 5 minut. Další podmínkou pro úspěšnou aplikaci je také účinné prohnětení pastovité hmoty.

- Jednosložkový, trvale funkční materiál
- Ekologický, nehořlavý, netoxický, vysoce pevný
- Snadno zpracovatelný a lehce aplikovatelný i v těžko přístupných místech s výbornou adhezí k podkladu
- Utěsní tlakovou vodu
- Aplikuje se na nové i staré betonové konstrukce

Použití
Aplikací konzistentní, dobře prohnětené pasty se zastavuje pronikající tlaková voda a rychle se utěsní spáry před další potřebnou povrchovou úpravou. Pozor na značnou rychlost tuhnutí (60 sec.)!

Podmínky na podklad Podklad pro tmelení musí být pevný, dostatečně zvlhčený, zbavený volných částic a jiných povrchových úprav. Okolí tekoucích míst se vyškrábe až na pevný podklad, případně se rozšíří kónicky dovnitř. Povrch nesmí být znečištěn živicemi, oleji nebo zbytky barev.

Spotřeba (orientační) Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 2,0 kg/bm. Skutečná spotřeba bude závislá od velikosti technické spáry, kaverny nebo trhliny a zkušeností aplikátora.

Balení
LADAX® QUICK je dodáván v sypké formě v plastových vědrech vyložených PE-fólií, v množství á - 20 kg.

Přeprava a skladování Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu minimálně 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5o C. Nespotřebujete-li po otevření plechového vědra celý jeho obsah, zamezte ke zbytku materiálu přístupu vzduchu a vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® QUICK je netoxický a nehořlavý. Vlivem obsahu cementových složek a chemických aditiv vykazuje silnou alkalickou reakci. Zamezte proto potřísnění kůže, očí a sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu, která jednoznačně prokáže, zda byl materiál aplikován v souladu s pokyny výrobce, či nikoliv.
Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: prášek
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,4 kg.dm-3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 58 MPa
Začátek tuhnutí: 1 minuta
Konec tuhnutí, začátek tvrdnutí: 1,5 minuty
Konec tvrdnutí: 5 minut


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování
Zpracování
Kvalita spoje a rychlost tuhnutí velmi závisí na hodnotě W (vodní součinitel voda/cement), na 1 kg LADAX® QUICK se dávkuje 280 - 300 g záměsové vody a na důkladném rozmíchání směsi. Tmel rozdělávejte v malém množství, které rychle zpracujete. Vzniklou pastou ručně utěsněte technické spáry, praskliny a pukliny. Materiál není vhodný k použití jako plošná izolace!
Při tmelení kaverny s větším výronem vody je nutné výron omezovat, např. dočasným odvodem trubičkou a následným úplným zatmelením.

Čištění a údržba nářadí
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2. 3. 2012