LADAX® IN
  - katalogový list

infúzní roztok pro zděné konstrukce

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® IN je jednosložkový vodní roztok na bázi kombinovaného koloidního roztoku oxidu křemičitého, disperzního roztoku organického pojiva, hydrofobizátoru, nosiče a iniciátora. Tento infúzní roztok je určen pro velmi účinnou sanaci vlhkého zdiva, zejména pak proti vzlínající vlhkosti. Aplikací roztoku injektážní metodou do zdiva dochází k reakci, při které se ve zdivu postupně vytváří stabilní, vodě odolný film s fungicidními účinky.

- Jednosložkový, trvale pružný materiál
- Odstraní vlhkost, plísně, houby a bakterie
- Ekologický, nehořlavý, netoxický
- Aplikovatelný na nové i staré zděné konstrukce

Použití
LADAX® IN se používá všude tam, kde je třeba odstranit vzlínající vlhkost zdiva.

Podmínky pro injektáž
O vhodnosti použití materiálu LADAX® IN na konkrétním objektu se poraďte u svého nejbližšího prodejce nebo aplikační firmy. Více viz Technologie zpracování.

Spotřeba (orientační)
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 5,0 litrů/m2 půdorysu zdi. Skutečná spotřeba je závislá od toho, jak aplikátor posoudí zdivo z hlediska statiky, složením zdiva - více vrstev, dutiny, skladba zdiva (cihla, kámen, smíšené zdivo) atd..

Balení
LADAX® IN je dodáván v tekuté formě v plastových 20-ti litrových kanystrech. V případě větších odběrů je roztok dodáván v 50-ti litrových barelech.

Přeprava a skladování
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5oC. 

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® IN je netoxický a nehořlavý. Zamezte potřísnění kůže, očí a sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu. Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: vodní disperze
Barva: mléčná barva
Viskozita: dynamická, 0,0035 Pas
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 39 MPa
Hodnota pH: vykazuje neutrální hodnoty
Začátek tuhnutí: 8 hodin


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování
Zpracování
Před vlastní aplikací uvedeného sanačního prostředku je nutno provést strukturální analýzu materiálu, který bude sanován (poréznost, nasákavost, tloušťku a skladbu zdiva). Injektáž se provádí do předem vyvrtaných a vzduchem očištěných vrtů o průměru minimálně 20 - 30 mm, ve sklonu 30 – 45o. Osazení vrtů je zvoleno tak, aby spodní ústí vrtů zasahovalo těsně nad navazující hydroizolaci. Provádí-li se vrty v exteriéru, měly by být osazeny 200 mm nad chemickou clonou pro srážkovou vodu. Hloubka vrtu je 50 - 80 mm od protilehlého líce vrtané zdi. Na 1 bm zavlhlého zdiva připadá průměrně 8 - 9 vrtů v osových vzdálenostech 100 - 120 mm. Při tloušťce zdiva nad 1000 mm je nutno provést sanaci z obou stran zdiva. Napouštění vrtů se provádí volným napouštěním, nebo pomocí tlakového čerpadla.
Po ukončení injektáže se otvory zaplní materiálem LADAX® LTS nebo TMEL, a nebo cementovou ucpávkou.
Po správném provedení injektáže se roztok spojí v celistvou vrstvu a zabrání tak dalšímu prostupu vzlínající vlhkosti. Tato vrstva zůstává stále elastická, tudíž se přizpůsobuje pohybu objektu a nepraská.

Míchání
Přípravek je dodáván v konzistenci, vhodné k aplikaci. Je nepřípustné jakékoliv samovolné rozřeďování!

Čištění a údržba nářadí
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2.3. 2012