LADAX® FS II
  - katalogový list

krystalizační nátěrová hmota na betonové konstrukce do nejagresivnějšího prostředí

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® FS-II navazuje na předchozí generaci krystalizačních materiálů LADAX® MONO a FS. Díky přítomnosti dalších chemických přísad je u výrobku LADAX® FS-II zvýšena odolnost proti průniku vody a korozi armovacích prvků, ale i vyšší mechanické pevnosti ošetřené konstrukce a schopnosti zadržet různé koncentrace chemických a ropných médií.
Základní surovinu tvoří cementová matrice portlandského typu s přídavkem křemenného písku, dvou forem amorfního oxidu křemičitého a směs chemických komponent, které při vlastní aplikaci prorůstají po nanesení do betonového bloku a stávají se kompatibilní součástí struktury betonu.

- Oboustranně zajistí vodotěsnost konstrukce proti nejvyšším koncentracím agresivních a ropných látek
- Utěsňuje trhliny do 0,4 mm
- Prodyšný, nehořlavý, netoxický, trvale funkční
- Snadno zpracovatelný a lehce aplikovatelný i v těžko
- přístupných místech
- Při zakrytí zeminou není třeba chránit další ochrannou vrstvou, oproti fóliím se nedá propíchnout, protrhnout
- Aplikovatelný na nové i staré betonové konstrukce

Použití
LADAX® FS-II se používá všude tam, kde je třeba zajistit trvalou nepropustnost ošetřovaného betonového povrchu proti vodě, agresivním kapalinám, odpadním a ropným roztokům z různých odvětví průmyslové činnosti.

Podmínky na podklad
Podklad musí být pevný, dostatečně zvlhčený, zbavený volných částic, cementových šlemů a jiných povrchových úprav, může být mírně zdrsněn. Nesmí být znečištěn živicemi, oleji nebo zbytky barev. Trhliny, výrony kapalin a technické spáry musí být opraveny (LADAX® TMEL).

Spotřeba (orientační)
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 0,8 - 1 kg/m2. Skutečná spotřeba bude závislá od drsnosti povrchu a zkušeností aplikátora.

Balení
LADAX® FS-II je dodáván v sypké formě v plastových vědrech vyložených PE-fólií, v množství á - 20 kg.

Přeprava a skladování 
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5oC.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® FS-II je netoxický a nehořlavý. Zamezte potřísnění kůže, očí a sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu.
Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: prášek
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,4 kg.dm-3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 39 MPa
Prostupnost kapalin: odolává tlaku kapalin do 5 atm
Začátek tuhnutí: 20 minut
Konec tuhnutí, začátek tvrdnutí: 30 minut
Konec tvrdnutí: 40 - 50 minut


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování
Zpracování
Po homogenizaci LADAX® FS-II se záměsovou vodou na betonový povrch nanášejte, za občasného promíchání, zednickým štětcem, hladítkem, koštětem, apod. Aplikujte při teplotě nad +5oC. Během zrání je nutno ošetřený povrch chránit před extrémními povětrnostními vlivy. Povrch po aplikaci je nutno vlhčit mlžením, zejména v teplém počasí po dobu min. 48 hod..
Míchání
Kvalita nátěru je závislá na hodnotě vodního součinitele W (v/c=0,40), 1 kg LADAX® FS-II + 400 g H2O. (20kg LADAX® FS II + 8 l vody). Vzniklá pasta musí být dobře roztíratelná. Zpracovatelnost čerstvé hmoty je cca. 30 min.
Čištění a údržba nářadí 
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2.3. 2012