LADAX® FS
  - katalogový list

krystalizační nátěrová hmota na betonové konstrukce do agresivního prostředí

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® FS je krystalizační materiál, trvale zamezující propustnost vody a výrazně snižující propustnost jiných agresivních kapalin u ošetřovaných betonových konstrukcí.
Základní surovinu tvoří cementová matrice portlandského typu s přídavkem křemenného písku a směs chemických komponent, které při vlastní aplikaci prorůstají po nanesení do povrchových vrstev betonového bloku a stávají se kompatibilní součástí struktury betonu.

- Oboustranně zajistí vodotěsnost konstrukce proti vyšším koncentracím agresivních látek
- Trvale funkční
- Utěsňuje trhliny do 0,4 mm
- Prodyšný
- Nehořlavý, netoxický
- Snadno zpracovatelný a lehce aplikovatelný i v těžko přístupných místech
- Při zakrytí zeminou jej není třeba chránit další ochrannou vrstvou
- Nedá se oproti fóliím propíchnout, protrhnout
- Ekologický
- Může se aplikovat na nové i staré betonové

Použití
LADAX® FS se používá všude tam, kde je třeba zajistit trvalou nepropustnost ošetřovaného betonového povrchu proti vodě, agresivním kapalinám a odpadním roztokům z různých odvětví průmyslové činnosti.

Podmínky na podklad
Podklad musí být pevný, dostatečně zvlhčený, zbavený volných částic, cementových šlemů a jiných povrchových úprav, může být mírně zdrsněn. Nesmí být znečištěn živicemi, oleji nebo zbytky barev. Trhliny, výrony kapalin a technické spáry musí být opraveny (LADAX® TMEL).

Spotřeba (orientační)
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 0,8 - 1 kg/m2. Skutečná spotřeba bude závislá od drsnosti povrchu a zkušeností aplikátora.

Balení
LADAX® je dodáván v sypké formě v plastových vědrech vyložených PE-fólií, v množství á - 20 kg

Přeprava a skladování
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad +5oC.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAXLADAX® FS je netoxický a nehořlavý. Zamezte potřísnění kůže, očí a sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu. Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: prášek
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,38 kg.dm-3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 41 MPa
Prostupnost kapalin: odolává tlaku kapalin do 5 atm
Začátek tuhnutí: 35 minut
Konec tuhnutí, začátek tvrdnutí: 90 minut
Konec tvrdnutí: 72 hodin


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování
Zpracování
Po homogenizaci LADAX® FS se záměsovou vodou na betonový povrch nanášejte, za občasného promíchání, zednickým štětcem, hladítkem, koštětem apod. Aplikujte při teplotě nad +5ºC. Během zrání je nutno ošetřený povrch chránit před extrémními povětrnostními vlivy. Povrch po aplikaci je nutno vlhčit mlžením, zejména v teplém počasí po dobu min. 48 hod..
Míchání
Kvalita nátěru je závislá na hodnotě vodního součinitele W (v/c=0,40), 1 kg LADAX® FS + 400 g H2O. (20kg LADAX® FS + 8 l vody).
Vzniklá pasta musí být dobře roztíratelná.
Zpracovatelnost čerstvé hmoty je cca. 30 min.

Čištění a údržba nářadí
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky. 

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce

Technický list vydán dne 2.3. 2012