LADAX® FOB
   - katalogový list

hydrofobizér

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® FOB obsahuje hydrofobizační komponenty, které mají významné vodoodpudivé účinky ihned po aplikaci (rozdíl proti sanačním pojivům, které potřebují určitou dobu zrání). . 
Tato potřeba se jeví zejména při sanacích nad úrovní terénu, kdy je třeba natřít nebo nastříkat před nasazením sanační omítky hydrofobizér na omítku základní. Hydrofobizátor na krátkou dobu zadrží pronikající vodu. Tak dojde ke kompatibilnímu spojení prvních vrstev sanační omítky s podkladem a zabrání se tak okamžitému průniku solí ve fázi potřebné tvorby pórů v sanační omítce. Současně je možno dodatečným postřikem nebo nátěrem hydrofobizátoru posílit hydroodolnost sanační omítky proti ostřikové vodě u již ošetřených soklů. 

Použití
Hydrofobizér LADAX® FOB lze používat při ošetřování základních povrchů, k posílení hydroodolnosti zejména soklových sanačních omítek a v neposlední řadě i k povrchovému ošetřování klasických omítek a malt proti ostřikové vodě.
Je možná aplikace ruční či nástřikem pro vnější i vnitřní prostředí. Prostředek usnadňuje řádné vyzrání sanačních omítek.

Podmínky na podklad
Podklad musí být suchý až mírně zvlhčený, savý, pevný, čistý, zbavený volných částic, cementových šlemů, a jiných povrchových úprav. Nesmí být znečištěn živicemi, oleji nebo zbytky barev.

Spotřeba (orientační)
Podle charakteru ošetřovaného povrchu lze konstatovat, že 1 litr neředěného hydrofobizéru lze ošetřit 2 – 5 m2 plochy omítek.

Balení
LADAX® FOB je dodáván v tekuté formě v plastových kanystrech. 
V případě větších odběrů je roztok dodáván v 50-ti litrových barelech.

Přeprava a skladování
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5oC.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® FOB je netoxický a nehořlavý. Vlivem alkalických vlastností základních chemických komponentou vykazuje výrobek hodnoty pH 12. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Technické parametry
Forma: vodní disperze
Barva: slabě mléčná barva
Hodnota pH: vysoká hodnota alkality (pH 12)


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě). nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování 
LADAX® FOB aplikujeme natíráním nebo stříkáním. Doporučujeme pokud možno natírání a v některých specifických případech i máčení. V případe stříkání se obtížně, zejména na svislých plochách, dosahuje stejnoměrná homogenita při vsakování.
V případe natírání se vždy nanáší takové množství hydrofobizačního roztoku, které se stačí vsáknout. Po svislých stěnách nesmí přípravek stékat. Další vrstvu je možno nanášet až po vsáknutí předchozího nánosu.
Při natírání je nutno dodržovat stejnosměrnost nánosu po celé ošetřované ploše. Doporučovaná šířka nánosu je 60 cm. Postupně vsakující nátěr se po cca 5 min. znovu dodatečně rozetře.
Druhý nátěr doporučujeme aplikovat cca po 60 min. zrání (doba je závislá na struktuře ošetřovaného materiálu může být i delší).

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2. 3. 2012