LADAX® FC
  - katalogový list

krystalizační nátěrová hmota na zděné konstrukce

Složení výrobku a jeho vlastnosti
LADAX® FC je krystalizační materiál, trvale zamezující propustnost vody a výrazně snižující propustnost jiných kapalin u ošetřovaných zděných konstrukcí.
Základní surovinu tvoří cementová matrice portlandského typu s přídavkem křemenného písku optimálního spektra zrnitosti, amorfní oxid křemičitý a chemických komponent. Obsažené chemické složky prorůstají po nanesení do povrchových vrstev cihelného bloku a stávají se kompatibilní součástí struktury cihly.
Svou strukturou odolává různým odpadním kapalinám obsahující četné organické látky, sírany, chloridy a další pro cihly agresivní látky.
 
- Oboustranně zajistí vodotěsnost konstrukce
- Trvale funkční, utěsňuje trhliny do 0,4 mm
- Ekologický, nehořlavý, netoxický, prodyšný
- Snadno zpracovatelný a lehce aplikovatelný i v těžko přístupných místech, stálý v rozmezí 3 - 11 pH
- Při zakrytí zeminou jej není třeba chránit další ochrannou vrstvou
- Může se aplikovat na nové i staré zděné konstrukce

Použití
LADAX® FC se používá všude tam, kde je třeba odstranit vlhkost zdiva, a tím pádem i plísně, houby a bakterie, dodatečně izolovat mokré prostory.

Podmínky na podklad
Podklad musí být pevný, dostatečně zvlhčený, zbavený volných částic a jiných povrchových úprav. Nesmí být znečištěn živicemi, oleji nebo zbytky barev.

Spotřeba (orientační)
Průměrná spotřeba se pohybuje okolo 0,8 - 1 kg/m2.
Skutečná spotřeba bude závislá od drsnosti povrchu a zkušeností aplikátora.

Balení
LADAX® FC je dodáván v sypké formě v plastových vědrech vyložených PE-fólií, v množství á - 20 kg.

Přeprava a skladování
Materiál přepravujte v krytých prostorech. Materiál lze skladovat v původním obalu 12 měsíců, v suchém prostředí, při teplotách nad + 5oC.

Bezpečnost a ochrana zdraví
LADAX® FC je netoxický a nehořlavý. Vlivem obsahu cementových složek vykazuje silnou alkalickou reakci. Zamezte potřísnění kůže, očí a sliznice. Při práci použijte ochranných prostředků (brýle, rukavice, respirátory). Při vniknutí do očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. V případě požití vypijte sklenici vody a vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí. Z hlediska dalších informací konzultujte bezpečnostní list.

Záruka
Výrobce poskytuje na materiály LADAX® aplikované v souladu s aplikačním postupem záruku v trvání 10 let.
Případné reklamace budou řešeny individuálně s využitím laboratorní analýzy vzorků aplikovaného materiálu. Na vady a nedostatky vzniklé z důvodu nedodržení technologických postupů při aplikaci materiálů LADAX® se záruka nevztahuje.

Technické parametry
Forma: prášek
Barva: šedá
Sypná hmotnost: 1,38 kg.dm-3
Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 41 MPa
Začátek tuhnutí: 35 minut
Konec tuhnutí, začátek tvrdnutí: 90 minut
Konec tvrdnutí: 72 hodin


Služba technické podpory
Technické dotazy týkající se Vašeho konkrétního případu, vlastní aplikace materiálu nebo požadavku o technickou pomoc od kvalifikovaných pracovníků směřujte k výrobci nebo Vašemu nejbližšímu prodejci (aplikační firmě).

Technologie zpracování
Zpracování
Odstraňte nečistoty a volné částice a vyspravte spáry. Na ošetřovanou cihelnou konstrukci naneste cementovou omítku (podhoz). Po zaschnutí přistupte k vlastní aplikaci krystalizačního nátěru.
Po homogenizaci LADAX® FC se záměsovou vodou
na povrch nanášejte, za občasného promíchání, zednickým štětcem, hladítkem apod. Zpracování se neprovádí za teploty pod +5o C. Během zrání je nutno ošetřený povrch chránit před extrémními povětrnostními vlivy. Povrch po aplikaci je nutno vlhčit mlžením, zejména v teplém počasí, po dobu minimálně 48 hod.
Míchání
Kvalita nátěru je závislá na hodnotě vodního součinitele W (v/c = 0,40), 1 kg LADAX® FC + 400 g H2O (20kg LADAX® FC + 8 l vody). Vzniklá pasta musí být dobře roztíratelná.

Čištění a údržba nářadí
Všechno nářadí a zařízení po ukončení práce umyjte vodou. Ztvrdlé zbytky materiálu odstraňte mechanicky.

Upozornění
Údaje otištěné v tomto technickém listu vycházejí ze znalostí a informací dostupných výrobci v době vydání. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového aktualizovaného technického listu. V případě potřeby a jakýchkoli pochybností či nejasností kontaktujte výrobce.

Technický list vydán dne 2.3. 2012